Sơn ĐenSơn Đen nhưng tâm hồn Sơn trong-trắng
Nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn Đen

NHS